Φιλοζωική νομοθεσία

 

Άρθρο 9: Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς

1. Οι προσωρινοί ιδιοκτήτες αδέσποτων ζώων συντροφιάς μεριμνούν για την εύρεση αναδόχων και για την υιοθεσία τους. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορούν να υιοθετηθούν από ενήλικα άτομα με κατοικία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς οι προσωρινοί ιδιοκτήτες μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους ή με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν νόμιμα.

2. Τα προς υιοθεσία ζώα συντροφιάς υιοθετούνται αφού έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε σήμανση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση, εφόσον η τελευταία δεν αντενδείκνυται λόγω ηλικίας, νόσου ή άλλων παθολογικών αιτίων. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «δήλωση υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του προσωρινού ιδιοκτήτη και του νέου ιδιοκτήτη, καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη τους και εκδίδεται ή κατά περίπτωση ενημερώνεται το έγγραφο ταυτοποίησής του (διαβατήριο) με τα στοιχεία του ζώου και του νέου ιδιοκτήτη.

Γίνε μέλος στον Συλλογό μας
Γίνε εθελοντής και βοήθησε
Υιοθέτησε ένα μικρό ζώο
Γίνε υπεύθυνος ιδιοκτήτης
Κάντε μία δωρεά

3. Για τον σκοπό της διενέργειας υιοθεσιών, δημιουργείται και λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρμα αυτή με το όνομά του, τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), την ηλικία του, το φύλο του, τον κωδικό αριθμό καταφυγίου στο οποίο διαμένει ή τα στοιχεία του αναδόχου του, τους συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές πληροφορίες. Δίπλα στο όνομα του ζώου αναγράφονται ο προσωρινός ιδιοκτήτης του, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου που έχει αναλάβει την υιοθεσία του (ανάδοχος, υπάλληλος δήμου, εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή καταφυγίου). Οι προσωρινοί ιδιοκτήτες οφείλουν στις ιστοσελίδες τους ή στις δημόσιες σελίδες τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραπέμπουν στον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου για την προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Το πρόσωπο που έχει αναλάβει την υιοθεσία του ζώου μεριμνά για την ανάρτηση των στοιχείων του αδέσποτου ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες επικοινωνίες και διαδικασίες έως ότου το ζώο υιοθετηθεί.

4. Στην περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την παράδοσή του στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το μέρος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

5. Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπανών σίτισης και ιατρικής φροντίδας, τα οποία πρέπει να αναρτώνται στην Πλατφόρμα της παρ. 3.

6. Αδέσποτο ή μη σημασμένο ζώο, που περισυλλέγεται από πρόσωπο άλλο πλην των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, παραδίδεται σε ένα από τα πρόσωπα αυτά. Αν το πρόσωπο που το περισυνέλλεξε επιθυμεί να το υιοθετήσει. καθίσταται ανάδοχος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να μεταφέρει το ζώο απευθείας σε κτηνιατρείο ή σε κτηνίατρο με τον οποίο είναι συμβεβλημένο ένα από τα πρόσωπα της παρ. 1, προκειμένου να εξεταστεί και καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη ένα από τα ως άνω πρόσωπα και ανάδοχο τον ίδιο.

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών

Στόχος μας η προώθηση και η διάδοση των αξιών του φιλοζωισμού και του εθελοντισμού

Ανάπτυξη προγραμμάτων φιλοζωικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ομάδων πολιτών και φορέων

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας, για τις ευγενείς προσφορές τους